Anbudsförfrågan

ANBUDSFÖRFRÅGAN
Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på tjänster omfattande borttransport, destruktion och återvinning av Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor, återvinning av oljor och andra miljöfarliga restprodukter, omhändertagande av G1:s kringutrustning i kraftverksbyggnaden samt rivning av skorsten och fundament, i enlighet med detta förfrågningsunderlag. I anbudet ska det ingå pris på återuppbyggnad av väggar till ursprungligt skick om entreprenören väljer att riva väggarna och återställande av alla installationer typ el och VVS som inte tillhör G1.

Upphandlingsannons har publicerats på HILMA, Hilma - Annons (hankintailmoitukset.fi). Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
F
örfrågningsunderlaget i pdf-format erhålls digitalt i via mail eller inloggning till OneDrive. Inbjudan till OneDrive fås genom att maila stefan.skogberg@energi.ax.

Frågor och svar under anbudstiden
Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget besvaras av Stefan Skogberg per e-post: stefan.skogberg@energi.ax under anbudstiden dock senast den 13 april 2021. Frågorna ska ställas skriftligen.

Skriftliga svar och andra kompletterande handlingar lämnas kontinuerligt per e-post till den person som uppgivits i samband med kvittering av anbudshandlingarna. Svar lämnas senast den 19 april  2021.

Inlämnande av anbud
Anbuden lämnas in eller postas i slutet kuvert, märkta med ”Rivning G1”.
Anbuden ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast den 27 april 2021 kl. 12.00 EET under adress Mariehamns Energi Ab, Neptunigatan 2, 22100 Mariehamn.

Anbud kan också lämnas per e-post till anbud@energi.ax med ärenderubrik ”Rivning G1” och ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast den 27 april 2021 kl. 12.00 EET. Anbud lämnade via e-post ska vara i pdf-format.

Mariehamns Energi Ab