En historia om fjärrvärme

Mariehamns Energi inledde sin verksamhet år 1977. Då placerades en oljeeldad 2 + 2 MW panncentral i centrum av staden. De första delarna av fjärrvärmenätet byggdes för anslutning av de flesta större fastigheterna i kvarteren kring Torggatan och Nygatan.

Expansion av fjärrvärmeverksamheten

I samarbete med Ålands Kraftverksaktiebolag skapades förutsättningar för en kraftig expansion av fjärrvärmeverksamheten från och med år 1980. Då byggdes en stamledning från centrum längs Köpmansgatan och Neptunigatan till kraftverksområdet vid Strandpromenaden. Samtidigt uppfördes ett nytt dieselkraftvärmeverk med 19,8 MW värmeeffekt och 8,3 MW eleffekt av Ålands Kraftverksaktiebolag.

Mariehamns Energi kunde årligen bygga ut fjärrvärmenätet i relativt stora etapper och antalet anslutna kundanläggningar ökade i rask takt. 

Dieselkraftvärmeverkskapaciteten utökades dessutom år 1990 med ett dieselkraftvärmeverk för 15,8 MW el och 13 MW värme.

Ökning av biobränslebaserad fjärrvärme

I samarbete med de åländska skogsindustrierna Carl Rundberg Ab och Ålands Skogsägarförbund Anl bildade Mariehamns Energi ett gemensamt ägt bolag, Mariehamns Bioenergi Ab. Avsikten var att öka andelen biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion. 

Den första pannan med 5 MW effekt byggdes vid Fabriksgatan 5 och togs i drift år 1995. År 2008 togs nästa anläggning i drift, ett kraftvärmeverk med 9 MW värmeeffekt och 2 MW eleffekt.

Bolagiseringar och sammanslagningar

I maj 2011 fusionerades Mariehamns Energi Ab med Ålands Energi Ab, som tidigare hette Ålands Kraftverksaktiebolag. Det gemensamma bolaget fick firmanamnet Mariehamns Energi Ab.

1 januari 2019 bildade Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Energi Ab ett gemensamt bolag under namnet Mariehamns Energi Ab med verksamhet inom både elhandel och värmedistribution.

Fakta om fjärrvärme

Under år 2018 har 19 nya fjärrvärmeanslutningar utförts och i slutet av året var 976 kundanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Den levererade värmeenergin uppgick under år 2018 till totalt 106 971 MWh.

Värmeproduktionen har till 77 % skett med biobränslen varav ca 2 % med träpellets, resterande 23 % har producerats med eldningsolja.

I budgeterad värmeanskaffning för år 2019 är 85 % baserad på biobränslen, som träflis och träpellets, medan 15 % utgörs av eldningsolja.