En historia om el

Likström och el i Mariehamn

Eldistributionen i Mariehamn började redan 1909 med ett fåtal fastigheter i kvarteret vid Ålandstidningen på Strandgatan. Då bildades ett bolag, men utbyggnaden gick trögt eftersom elpriset var högt och få invånare i staden ansåg sig ha råd med el.

Ett nytt försök gjordes då Aktiebolaget Mariehamns Elektricitetsverk bildades. Bolaget såldes sedan till tyska AEG 1912, men 1919 köpte Mariehamns stad upp bolaget. Elverket fortsatte sedan som en del av staden.

Första egna kraftproduktion fanns på tomten i korsningen Torggatan/Skillnadsgatan och i början var distributionssystemet likström. Gatubelysning infördes även denna tid med en lampa i varje gatukorsning. Luftlinjenätet användes även lång tid efter att växelström infördes i slutet på 1930-talet.

Kraftverk och växelström

1939 byggdes Kraftverket på Klinten och växelström infördes. Året därefter påbörjades elektrifieringen av landsbygden och Elverket hade hand om hela fasta Åland och Vårdö. 

1958 delades Elverket i tre delar:

  • Mariehamns stads Elverk
  • Ålands Kraftverksaktiebolag
  • Ålands Elandelslag.

Det sista större området på Åland som erhöll el var södra delarna av staden, det vill säga Espholm, Svinö och Styrsö samt i Lemlands kommun Granholm, Skobbholm, Slättholm och Nåtö 1961. Något senare 1966 erhöll Järsöområdet el.

Sverigekabel och vindkraft

1973 påbörjades fakturering av el med hjälp av data. Samma år togs även Sverigekabeln i bruk.

1984 togs den första gemensamma fjärrkontrollen för hela åländska elnätet i bruk.

1997 inleddes inköp av vindkraft.

Öppen elmarknad

År 2000 trädde en ny elmarknadslag ikraft och elmarknaden öppnades. Samma år togs även en ny Sverigekabel i bruk. Elverket omvandlades till kommunalt affärsverk.

Våra kontor och lokaler

Elverkets kontor har funnits på olika ställen i staden, bland annat i Socis, på Kraftverket och på senare tid på Tekniska verken. Lager har funnits under Socis, i Vikingterminalen, Tullpackhuset, Lotsberget, Tekniska verken, och Birkaterminalen.

Bolagiseringar och sammanslagningar

1 januari 2014 bolagiserades Mariehamns elverk och bytte samtidigt namn till Mariehamns Elnät Ab, ett bolag som ägs till 100 % av Mariehamns stad.

1 januari 2019 bildade Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Energi Ab ett gemensamt bolag under namnet Mariehamns Energi Ab med verksamhet inom både elhandel och värmedistribution.