Anbudsförfrågan - Frågor och svar

Fråga 1•
När går skrotet över i entreprenörens ägo? Eller skall man tolka upphandlingen som att entreprenören står för alla kostnader så som transporter, mottagningsavgifter mm och beställaren Mariehamns Energi tar alla intäkter av det sålda skrotet?

SVAR:
Det beställaren inte tagit vara på innan entreprenören påbörjar sitt arbete (eller genom separat överenskommelse) skall entreprenören riva enligt anbudshandlingarna och föra till skrotning.
Sedan skall entreprenören kunna uppvisa kvitto eller annat bevis på att skrotet tagits hand om på rätt sätt. Vad intäkterna/kostnaderna för entreprenören gällande destruktion av bortrivet material blivit är inget som berör beställaren.

Fråga 2•
Till vilken nivå skall yttre fundamenten pikas ner till?

SVAR:
Enligt pkt 13.1.3 ...” Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor med fundament, fundamentet pikas bort till 10cm under befintlig golvnivå och dess kringutrustning i kraftverksbyggnaden, vilket även inkluderar rivning av skorsten med fundament”...

Endast fundamentet till Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotorn pikas bort 10 cm under golvnivå, övriga fundament pikas bort till golvnivå/marknivå.

Fråga 3•
Vad har ni för begränsningar på maskinvikter som skall in och pika bort fundamentet  under G1 med tanke på fastighetens skick efteråt, och vem bär ansvaret för eventuella skador på fastigheten.

SVAR:
Entreprenören avgör vilken maskinvikt som är lämplig. Entreprenören bär fullständigt ansvar för eventuella övriga skador på fastigheten som helhet som uppstår på grund av rivningsarbetet.

Fråga 4•
Arbetstiderna skall vara från 06.00 - 22.00 som är tillåtet enligt finsk lag. För vår del kommer jobbet att utföras mellan 07.00 - 19.00.

SVAR:
8.9 Arbetstid för entreprenör i kraftverksbyggnaden och på tomt är fri under sedvanlig arbetstid kl. 7.30- 16.00 från måndag till fredag. Övrig arbetstid ska godkännas av Beställaren.

Fråga 5•
Det står i upphandlingen att jobbet skall vara klart till den 31.12.2021, men samtidigt står det att jobbet tar 8 månader, så således skall jobbet inledas 1.5.2021. Om arbetet inleds 1.7.2021 så avslutas jobbet senast 28.2.2022. Eller hur ser ni på saken?

SVAR:
De fasta datumen gäller, man skall tolka 8 månader som ”ca 8 månader”. Vi beräknar att jobbet kan inledas ungefär den 15.5.2021.

Fråga 6•

I anbudet står följande, Anbudsgivaren skall på begäran från beställaren kunna lämna in kompletterande uppgifter om tex A-priser på olika arbeten inom 3 dagar från begäran. Vad menas med detta? Om vi förstår det rätt så kan beställaren begära in på delar av en redan godkänt anbud? Ge några exempel på såna scenarier.

SVAR:
T.ex. okända kemikalier som Mariehamns Energi Ab har missat i A-pris listan.

Fråga 7•

Entreprenören skall ha tillgång till G1ans specialverktyg samt traversen i G1ans motorrum.

SVAR:
Det sker enligt separat överenskommelse, men i princip ser Mariehamns Energi Ab inga problem med det.

Fråga 8•
I texten finns det även nämnt om rivning och uppbyggnad av yttervägg, 8.8 där står det, åtgärdas på ett estetiskt och byggnadsmässigt korrekt sätt med beställaren och i punkt 8.2 står det till befintligt skick. Vi förhåller oss till befintligt skick som är normal kutym.

SVAR:
Det är två separata saker.
”8.8 där står det, åtgärdas på ett estetiskt och byggnadsmässigt korrekt sätt med beställaren” handlar om hål och fastbyggande av hål som uppstår i bygganden vid borttagning av rörgenomgångar.
”8.2 står det till befintligt skick.” Det handlar om återställa den yttre fasadväggen mot väster till befintligt skick eftersom byggnadslovet är så skrivet, med samma färg nyans på stenar och så vidare.

Mariehamns Energi Ab
Mariehamn den 15 april 2021

______________________________

1.2 Följande objekt berörs av rivningen men begränsas ej till:

 Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) med fundament*
 Generator för G1 ABB Strömbergs (M1 V6) 19,800 kVA/ 10,5 kV / 1089 A/ 50 Hz G1
 Bränslehantering
 Smörjoljesystem
 Kylvattensystem
 Tryckluftssystem
 Avgashantering (NOX reduktionssystem)
 Avgaspanna
 Skorsten med fundament
*Till denna del omfattar upphandlingen också destruktion och återvinning.

Fråga:
Kan ni tydliggöra hur definierar destruktion och återvinning?

Svar:
Destruktion och återvinning sker genom kvitto från certifierade återvinningscentraler på den mängd som transporteras bort.

1.3 Avtalstid 

Fråga:
Finns det möjlighet till förlängd tid? Förbehållet i anbudsmaterialet kommer med stor säkerhet inverka på det planerade schemalagda arbetet

Svar:
Det är inte möjligt på grund av att Mariehamns Energi Ab inte vill ha väggen riven när det är köldgrader.

8.2 Förbehåll

Beställaren har rätt att sälja enskilda delar eller hela objekt så länge objekten eller enskild
utrustning befinner sig fysiskt på fastigheten Neptunigatan 2.

Fråga:
Får anbudsgivaren här ersättning enligt taxa för ÄTA om system/objekt skall demonteras för att säljas i brukbart skick eller kommer då den upphandlande enheten i egen regi demontera system/objekt?

Svar:
Nej, anbudsgivaren har inte rätt att kräva ersättning och demonteringen sker i egen regi.

4.5 Anbud ska lämnas i enlighet med utlämnade anbudshandlingar. Att lämna alternativa anbud eller
alternativa delanbud är inte tillåtet. Anbud som avviker från anbudshandlingarna kan lämnas
obeaktade.

Fråga:
Hur definierar ni skillnaden på alternativa anbud och anbud som avviker då dessa kan komma att behandlas olika då ni viktar inkomna anbud mot varandra?

Hur kommer viktning av anbuden gå till då ni utgår från det?

Svar:
Anbudblankett skall användas. Frågan blir irrelevant eftersom vi inte kommer att acceptera alternativa anbud eller anbud som avviker.

Priset är avgörande så länge man uppfyller ska-kraven.

6.1 Utvärderingsform

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antas med hänsyn taget till pris och
som utförs enligt vad som beskrivs i denna handling och i enlighet med uppgjorda handlingar och
direktiv.

Fråga:
Hur kommer ni att vikta kriterier så som t.ex. ”att destruktionen kommer att
genomföras med bästa tillgängliga teknik (BAT) och med så liten miljöpåverkan som möjligt.”?

Svar:
Det skall återvinnas av en certifierad återvinningscentral. Vi kommer inte acceptera att man återvinner ”själv”, därav är det den bästa tillgängliga tekniken som gäller.

 

Mariehamns Energi Ab
Mariehamn den 13 april 2021