Anbudsförfrågan - Bygg och renovering

- Den 15.11.2019 utgivits KFU 4-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna. Anbudstiden går ut den 20 november 2019 kl. 15.00.

OBS! OBS! OBS!

Anbudstiden förlängs fram till onsdagen den 20 november 2019 kl. 15.00.

Orsaken är att det ställvis i konstruktionshandlingarna förekommer hänvisning till finsk byggstandard, som inte ska tillämpas i detta projekt. Detta kommer att rättas till snarast.

Om någon redan har lämnat in sitt anbud eller skickat anbudet per post kommer anbudet att öppnas på onsdag dvs. då anbudstiden gått ut och alla inkomna anbud öppnas. Det är möjligt att komma med ett nytt anbud till onsdagen. På det nya anbudet ska det framkomma att det ersätter tidigare inlämnat anbud.

- Uppdaterad 15.11.2019 -

**************************************************************************************************************************************************************************************

- Den 5.11.2019 utgivits KFU 3-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

- Den 3.11.2019 utgivits KFU 2-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

- Den 16.10.2019 har utgivits en KFU 1-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

* OBS! Datumändringar*

Byggherren har i samband med att KFU 1 skickats ut meddelat att anbudstiden har förlängts till den 15 november 2019.
Frågor ska ställas senast 1 november 2019 och svar lämnas senast 7 november 2019.

ANBUDSFÖRFRÅGAN

Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på ombyggnad och renovering av kraftverket, ombyggnad och renovering av kontoret och uppförande av gårdsbyggnader med tillhörande mark-, el- och VVS-arbeten på Neptunigatan 2 i Mariehamn.

Entreprenad 1 omfattas av ombyggnads-, tillbyggnads-, renoverings- och nybyggnadsarbeten som berör kraftverket, kontoret och gårdsbyggnader.
Entreprenad 2 omfattas av markarbeten.
Entreprenad 3 omfattas av elarbeten.
Entreprenad 4 omfattas av VVS-arbeten samt styr och regler

Entreprenadform: Byggnadsobjektet utföres som en utförande entreprenad.

Upphandlingsform: Delad entreprenad med byggnadsentreprenören som samordnare. Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande.

Entreprenaderna beräknas vara färdigställda den 30.09.2020.

Handlingarna kan kvitteras ut tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 9-15 från Mariehamns Energi Ab, Neptunigatan 2. Därefter enligt överenskommelse. För att kvittera ut handlingar utanför ovan angiven tid kontakta Mari Mattsson, tel. +358 18 5390, e-post: info@energi.ax.

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs skriftligen i god tid till beställarens ombud Agneta E Björklund per e-post: agneta.bjorklund@aland.net under anbudstiden dock senast den 25 oktober 2019. Skriftliga svar och andra kompletterande handlingar lämnas kontinuerligt per e-post, dock senast den 31 oktober 2019.

Anbuden, i slutna kuvert, märkta med ” Energi och entreprenad” ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast fredagen den 8 november 2019 kl. 15.00 under adress Mariehamns Energi Ab, Neptunigatan 2, 22100 Mariehamn.

Anbud som skickas per e-post till anbud@energi.ax märkta med ”Energi och entreprenad” ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast fredagen den 8 november 2019 kl. 15.00.

Mariehamns Energi Ab