Vad är bioenergi?

Bioenergi är en förnyelsebar energiform. Värmeproduktion med biobränslen är koldioxidneutral och långsiktigt hållbar.

Vi köper cirka 85 % av vårt årsbehov från Mariehamns Bioenergi Ab. De använder enbart biobränslen i sin värmeproduktion, som flis, spån och bark.

Årligen använder vi cirka 140 000 m3 åländskt biobränslen. Omräknat till fast virkesvolym utgör det ca 55 000 m3f. Varje år minskar det i sin tur importen av brännolja med cirka 8 500 ton och det fossila koldioxidutsläppet med 27 000 ton.

Mariehamns Bioenergi Ab

Mariehamns Energi äger Mariehamns Bioenergi Ab gemensamt med de åländska skogsindustrierna. 

Bolaget har två pannanläggningar vid Fabriksgatan i Mariehamn:

  • en hetvattenpanna med 5 MW effekt
  • ett kraftvärmeverk med en 11 MW ångpanna, som kan leverera ca 9 MW värmeeffekt och 2 MW eleffekt.