Fjärrvärme

Mariehamns Energi Ab producerar och distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt i angränsande delar av Jomala kommun.

Verksamheten

Bolagets verksamhet inleddes år 1977, då en oljeeldad 2 + 2 MW panncentral placerades i centrum av staden och de första delarna av fjärrvärmenätet byggdes för anslutning av de flesta större fastigheterna i kvarteren kring Torggatan och Nygatan.

I samarbete med Ålands Kraftverksaktiebolag skapades förutsättningar för en kraftig expansion av fjärrvärmeverksamheten fr.o.m. år 1980, då en stamledning från centrum byggdes längs Köpmansgatan och Neptunigatan till kraftverksområdet vid Strandpromenaden, där samtidigt ett nytt dieselkraftvärmeverk med 19,8 MW värmeeffekt och 8,3 MW eleffekt uppförts av Ålands Kraftverksaktiebolag.

Fjärrvärmenätet kunde byggas ut med relativt stora etapper varje år och antalet anslutna kundanläggningar ökade i rask takt. Dieselkraftvärmeverkskapaciteten utökades år 1990, med ett dieselkraftvärmeverk för 15,8 MW el och 13 MW värme.

Mariehamns Bioenergi Ab

I samarbete med de åländska skogsindustrierna Carl Rundberg Ab och Ålands Skogsägarförbund Al. bildades ett gemensamt ägt bolag, Mariehamns Bioenergi Ab, med avsikten att öka andelen biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion. Den första pannan med 5 MW effekt byggdes vid Fabriksgatan 5 och togs i drift år 1995. År 2008 togs nästa anläggning i drift, ett kraftvärmeverk med 9 MW värmeeffekt och 2 MW eleffekt.

Mariehamns Energi Ab

I maj 2011 fusionerades Mariehamns Energi Ab med Ålands Energi Ab, som tidigare hette Ålands Kraftverksaktiebolag. Det gemensamma bolaget fick firmanamnet Mariehamns Energi Ab.

Värmeanskaffningen är till ca. 90 % baserad på biobränslen såsom träflis och träpellets, medan ca 10 % produceras med tung brännolja. I slutet av år 2017 var 958 kundanläggningar anslutna till Mariehamns Energi Ab´s fjärrvärmenät och den levererade värmeenergin uppgick år 2017 till 105 984 MWh.

Mariehamns Energi Ab

Adress: Neptunigatan 2 Pb 15 22101 Mariehamn Åland | Telefon: + 358(0)18 5390 | E-post: info@energi.ax | Telefax: + 358(0)18 539 300